​W3D3 SharePoint Integration

Vi har byggt en komplett lösning för integration mellan SharePoint och FormPipe’s W3D3.

W3D3 SharePoint

W3D3 SharePoint Integration är en applikation som på ett sömlöst sätt knyter ihop FormPipe W3D3 och Microsoft SharePoint. Applikationen gör det möjligt för din organisation att dra nytta av styrkorna i båda produkterna och därmed maximera verksamhetsnyttan. Integrationen kan införas i tre olika nivåer;
Express, Standard eller Enterprise. Läs mer om de olika
nivåerna och bestäm vilken nivå som passar era behov bäst! Gemensamt för de tre nivåerna är att ett ärende i W3D3 motsvaras av en arbetsyta/webbplats i SharePoint. På så sätt hålls informationen inom ärendet samman och det arbete som utförs sker inom en definierad kontext.

​Socialt intranät

Dunite har arbetat igenom och förbättrat de befintliga funktionerna i SharePoint för att skapa ett komplett socialt intranät som kan återanvändas hos många kunder​.

Socialt intranät

Ett socialt intranät möjliggör en effektivare kommunikation på alla nivåer. Varje regional eller funktionell avdelning kan ha en egen webbplats(gemenskap) som samlar blogginlägg, statusuppdateringar, diskussioner och aktuella filer. Informationen är hela tiden tillgänglig och naturligtvis med fullt utvecklat stöd för mobila enheter. Information från lokala delar av intranätet kan flöda upp till den gemensamma startsidan. Redaktörer och vanliga användare kan publicera nyheter och händelser som alla kan ta del av. Informationen kan taggas upp med #taggar så att användare kan följa intresseområden. Det naturligtvis också möjligt för en redaktör att ta kontroll över delar av intranätet där styrning är central.

Blankettorg

Om du har många användare och hanterar många blanketter så behöver du troligen ett blanketttorg.

Större organisationer har oftast hundratls olika blanketter som oftast måste godkännas i en eller flera steg av chefer och processägare. Blankettorget är en SharePoint lösning som tillåter användarna att enkelt skapa och fylla i nya blanketter och se hur långt i processen de kommit. De låter också användare med attesteringsrätt enkelt se vilka blanketter som ska godkännas. Lösningen tillåter också att man ibland flyttar attesteringsrätten temporärt till en annan användare.

Kompetensdiagram

Kompetensverktyg

Din personalavdelning behöver kunna hantera och planera för kompetenser och pensionsavgångar.

Tillvaratar din organisation alla medarbetares kompetenser på rätt sätt? Kompetensverktyget ger dig underlaget som gör det möjligt att göra just detta! Definiera de delkompetenser som är centrala för respektive roll inom just er verksamhet. Medarbetarna skattar, tillsammans med sin närmsta chef, sin kunskapsnivå inom respektive kompetensområde. Genomgången blir ett utmärkt underlag för löpande utvecklingssamtal, då informationen också kan uppdateras och därmed hållas aktuell. Verktyget levererar utifrån detta rapporter och underlag som blir ett stort stöd i organisationens kompetensförsörjningsprocess, till exempel vid identifiering av kompetensbehov, vid rekryteringar, vid strategiska utbildningsinsatser, för kompetensspridning och för att identifiera kompetenstapp vid kommande pensionsavgångar. Värdefull information om medarbetarnas kompetenser kan även göras sökbar, för att underlätta informations- och kompetensspridning inom organisationen.

Kompetensdiagram

Migreringsverktyg för att flytta från on prem till Office 365

Det finns inget verktyg som Microsoft själva har presenterat än så länge. Historiskt har de inte skapat något för denna typ av migrering heller. Vi har byggt ett verktyg som låter dig genomföra en komplett migrering av befintliga webbplatssamlingar till din Offfice 365 tenant.

Vid en migrering från en platsbyggd SharePoint applikation till Office 365 så kan det finnas många hänvisningar som behöver justeras för att migreringen ska vara genomförbar. Det kan vara ett oerhört arbete att göra detta manuellt. Verktyget automatiserar migreringsprocessen så att ni

  • behåller skapat datum, modifierat datum, skapat av och modifierat av
  • kan ersätta featuers som inte är tillgängliga i Office 365
  • automatiskt spara ner filer som tidigare tillhört en Farm-solution
  • migrera från en SiteDefinition till en av de redan inbyggda
Migrera Till Office365

Upprätta och genomföra plan för migrering till Office 365

Det finns många skäl att tittapå Office 365. Det viktigaste för ditt projekt är att ni etablerar er vision och era mål så ni vet exakt varför ni genomför och bekostar varje aktivitet.

Vi hjälper er att planera en migrering så ni får ut maximalt med nytta och funktion för användarna när migreringen är klar. Det som vi typiskt gör initialt är att reda ut hur befintlig miljö ser ut hos er så vi kan identifiera datavolymer, anpassningar som kan flyttas med, anpassningar som inte kan migreras, siter som ska med, siter som inte ska med och ytterligare konfiguration som finns i er miljö. Ofta behövar man också ta ställning till om man över tid ska köra i en hybrid miljö där viss information ligger kvar på egna servrar och viss information migreras till molnet.

Upprätta samarbete och migrera från filkataloger

Sen urminnes tider har SharePoint hjälpt användare att samarbete. Det är då vanligt att man vill upprätta en plan för att ersätta gemensamma kataloger samt hemkataloger med SharePoint.

För att lyckas med ett sådant projekt så behöver ni svara på en rad frågor och analysera eran befintliga miljö. Därefter kan en migreringsplan upprättas. Vi hjälper er ställa frågorna och hitta svaren samt därefter upprätta en effektiv plan. Vi har tidigare migrerat kunder med flera TB av dokument från filservrar in till SharePoint. Det kan ofta upplevas som att en filmigrering i första hand är ett tekniskt projekt som kan genomföras från IT-avdelningen. Vi rekommenderar starkt att verksamheten involveras i projektet så att man undanröjer de största hindren som kan försvåra samarbete i organisationen längre fram. Vi har tidigare hjälpt organisationer flytta flera TB med dokument och kan hjälpa er göra en lyckad migrering.

Processtyrning

Inom er organisation har ni säkert flera verktyg som mer eller mindre stödjer den faktiskta arbetsprocessen.

Processtyrning är en specifik form av samarbete som är kontrollerad av affärsregler från organisationen. Ett typiskt exempel är offerthantering där olika personer ansvarar för olika delar av dokumentet. Arbetsgruppen samlar in underlag som behöver vara lätt att komma åt. Offertansvarig vill ofta kunna se progress genom att medarbetare bockar av sina aktiviteter. Det är ofta intressant att ha färdiga mallar och offerttexter som automatiskt kan lyftas in i dokumentet beroende på typ av offert samt typ av kund. Adresser och namn till kunder bör också lyftas in med automatik så att medarbetarna kan fokusera på att skriva ett bra erbjudande.

Ärendehantering

När det ställs ytterligare krav på processhanteringen och arbetet är återkommande så behövs ofta ärendehantering.

Inom offentlig sektor har ärendehantering länge varit en etablerad process. Många privata organisationer har mer eller mindre omedvetet kopierat den erfarenhet som byggts upp inom offentlig sektor, framförallt myndigheter och kommuner. Vi har erfarenhet av att etablera en väl fungerande ärendehanteringsprocess både i offenlig så väl som privat sektor med ärendetyper, handlingar, handläggare och ytterligare metadata. Det för arbetet enkelt och strukturerat samt återsökbart.